Ancladèmia

Club de Navegació

Ets un apassionat de la navegació?

Navegar a l'abast de tothom. Nosaltres posem el vaixell i tu les guanyes. 

Un club creat per a persones que vulguin navegar tot l'any, millorar-ne les habilitats tècniques o simplement gaudir del mar.

Correcció total

10.7.- CORRECCIÓ TOTAL

10.7.1.- Definició

És el angle que forma el nord d'agulla amb el nord veritable. És a dir, és igual a la suma algebraica de la dm i el desviament.

Ct = dm + Δ

10.7.2.- Càlcul a partir de la declinació i el desviament

Coneguda la declinació magnètica (dm), a través de la carta, o per ser proporcionada pel problema i conegut el desviament, bé per la dada proporcionada pel problema, o bé per disposar de la tauleta de desviament, només cal sumar algebraicament ambdues dades per conèixer el càlcul, així per exemple si la declinació magnètica és 6o NW i el desviament navegant a un rumb determinat és de 3o NE, el valor de la correcció total serà:

Ct = dm + Δ = – 6 + (+ 3) = – 3o
Important és tenir en compte que la correcció total varia a cada rumb ja que encara que la dm roman constant el desviament dependrà del rumb.

Post Relacionats

caCA